《弟子規》完整篇帶解釋

 dì zǐ guī

 弟 子 規

 zǒng xù

 【總敘】

 dìzǐguī shèng rén xùn shǒu xiàotìcìjǐn xìn

 弟 子 規 聖 人 訓 首 孝 悌 次 謹 信

 【解釋】

 弟子規,是聖人的教誨。

 首先要孝敬父母、友愛兄弟姊妹,

 其次要謹言慎行、講求信用。

 fàn àizhòng érqīn rén yǒu yú lì zéxué wén

 泛 愛 眾 而 親 仁 有 余 力 則 學 文

 【解釋】

 博愛大眾,親近有仁德的人。

 有多余的時間和精力,學習有益的學問。

 rù zé xiào

 【入則孝】

 fù mǔ hū yìng wùhuǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 父 母 呼 應 勿 緩 父 母 命 行 勿 懶

 【解釋】

 父母呼喚,應及時應答,不要拖延遲緩;

 父母交代的事情,要立刻動身去做,

 不可拖延或推辭偷懶。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

 父 母 教 須 敬 聽 父 母 責 須 順 承

 【解釋】

 父母的教誨,應該恭敬地聆聽;

 做錯了事,受到父母的教育和責備時,

 應當虛心接受,不可強詞奪理。

 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

 冬 則 溫 夏 則 凊 晨 則 省 昏 則 定

 【解釋】

 冬天寒冷時提前為父母溫暖被窩,

 夏天酷熱時提前幫父母把床鋪扇涼;

 早晨起床後,先探望父母,向父母請安;

 晚上伺候父母就寢後,才能入睡。

 chū bìgào fǎn bìmiàn jū yǒu cháng yè wú biàn

 出 必 告 反 必 面 居 有 常 業 無 變

 【解釋】

 出門時告訴父母去向,返家後,面告父母報平安;

 起居作息,要有規律;做事有常規,

 不要任意改 變,以免父母憂慮;

 shìsuī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 事 雖 小 勿 擅 為 苟 擅 為 子 道 虧

 【解釋】

 事情雖小,也不要擅自作主和行動;

 擅自行動造成錯誤,讓父母擔憂,

 有失做子女的本分;

 wù suīxiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 物 雖 小 勿 私 藏 苟 私 藏 親 心 傷

 【解釋】

 公物雖小,也不要私自占為己有;

 如果私藏公物,缺失品德,就會讓父母傷心;

 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 親 所 好 力 為 具 親 所 惡 謹 為 去

 【解釋】

 父母喜歡的事情,應該全力去做;

 父母厭惡的事情,要小心謹慎不要去做

 (包括自己的壞習慣);

 shēnyǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

 身 有 傷 贻 親 憂 德 有 傷 贻 親 羞

 【解釋】

 自己的身體受到傷害,父母就會憂慮;

 做出傷風敗德的事,父母親就會蒙受羞辱;

 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

 親 愛 我 孝 何 難 親 憎 我 孝 方 賢

 【解釋】

 父母喜愛我們的時候,孝順不是困難的事情;

 父母不喜歡我們或管教過於嚴厲的時候,

 孝順父母才是難能可貴;

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

 親 有 過 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 聲

 【解釋】

 父母有過錯的時候,應小心勸導改過向善;

 勸導時要和顏悅色、態度誠懇;

 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

 谏 不 入 悅 復 谏 號 泣 隨 撻 無 怨

 【解釋】

 如果父母不高興時不聽規勸,

 等到父母高興的時候,繼續規勸;

 父母不聽懇勸,我們雖難過的痛哭流涕,

 也要懇求父母改過;

 縱然遭遇到責打,也無怨無悔,

 以免陷父母於不義,鑄成大錯;

 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

 親 有 疾 藥 先 嘗 晝 夜 侍 不 離 床

 【解釋】

 父母親生病時,要替父母先嘗藥的冷熱和安全;

 要晝夜服侍,一時不離開父母床前;

 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

 喪 三 年 常 悲 咽 居 處 變 酒 肉 絕

 【解釋】

 父母去世之後,守孝三年,

 經常追思、感懷父母的養育之恩;

 生活起居,戒酒戒肉;

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

 喪 盡 禮 祭 盡 誠 事 死 者 如 事 生

 【解釋】

 辦理父母的喪事要合乎禮節,不可鋪張浪費;

 祭奠父母要誠心誠意;

 對待去世的父母,要像生前一樣恭敬。

 chū zé tì

 【出則弟】

 xiōng dàoyǒu dìdào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄 道 友 弟道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中

 【解釋】

 兄長要友愛弟妹,弟妹要恭敬兄長;

 兄弟姊妹能和睦相處,

 父母歡喜,孝道就在其中了;

 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 財 物 輕 怨 何 生 言 語 忍 忿 自 泯

 【解釋】

 輕財重義,怨恨就無從生起;

 言語上包容忍讓,忿怒自然消失;

 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

 或 飲 食 或 坐 走 長 者 先 幼 者 後

 【解釋】

 飲食用餐,就坐行走;長者優先,幼者在後;

 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

 長 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

 【解釋】

 長輩呼喚別人,應代為傳喚和轉告;

 如果那個人不在,前去轉告;

 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 稱 尊 長 勿 呼 名 對 尊 長 勿 見 能

 【解釋】

 稱呼尊者長輩,不可以直呼姓名;

 在尊長面前,謙虛有禮,不可炫耀自己的才能;

 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

 路 遇 長 疾 趨 揖 長 無 言 退 恭 立

 【解釋】

 路上遇見長輩,應恭敬問好;

 長輩沒有說話時,應退後恭敬站立一旁,等待長輩離去;

 qí xià mǎ chéng xià ju guò yóu dài bǎi bù yú

 騎 下 馬 乘 下 車 過 猶 待 百 步 余

 【解釋】

 騎馬或乘車,遇見長輩,應下馬或下車問候;

 等待長者離開百步之遠,方可續行;

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 長 者 立 幼 勿 坐 長 者 坐 命 乃 坐

 【解釋】

 長輩站立時,晚輩不可先行就坐;

 長輩坐定以後,吩咐坐下才可以坐;

 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

 尊 長 前 聲 要 低 低 不 聞 卻 非 宜

 【解釋】

 在尊長面前說話,要低聲細氣;

 聲音太低而聽不清楚,也不合適;

 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

 進 必 趨 退 必 遲 問 起 對 視 勿 移

 【解釋】

 到尊長面前,應快步向前;

 退回去時,稍慢一些才合禮節;

 長輩問話時,應當注視聆聽,不可以東張西望;

 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 諸 父 如 事 父 事 諸 兄 如 事 兄

 【解釋】

 對待別人的父輩,要如同對待自己的父親一般孝順恭敬;

 對待別人的兄長,如同對待自己的兄長一樣友愛尊敬。

 jǐn

 【謹】

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

 朝 起 早 夜 眠 遲 老 易 至 惜 此 時

 【解釋】

 早上要比長輩起的早,晚上要比長輩睡的晚;

 人生易老,珍惜時光;

 chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 淨 手

 【解釋】

 早晨起床,務必洗臉梳妝、刷牙漱口;

 大小便後,馬上洗手;

 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 冠 必 正 紐 必 結 襪 與 履 俱 緊 切

 【解釋】

 穿戴儀容整潔,扣好衣服紐扣;

 襪子穿平整,鞋帶應系緊;

 zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

 置 冠 服 有 定 位 勿 亂 頓 致 污 穢

 【解釋】

 放置衣服時,要有固定的位置;

 衣物不要亂放,避免造成髒亂;

 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

 衣 貴 潔 不 貴 華 上 循 分 下 稱 家

 【解釋】

 服裝貴在整潔,不在華麗;

 穿著上要根據自己的身份,與家庭的情況相稱;

 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

 對 飲 食 勿 揀 擇 食 適 可 勿 過 則

 【解釋】

 對待飲食,不要挑食偏食;

 飲食適量,不要過少過量;

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 年 方 少 勿 飲 酒 飲 酒 醉 最 為 丑

 【解釋】

 少年未成,不可飲酒;

 酒醉之態,最為丑陋;

 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

 步 從 容 立 端 正 揖 深 圓 拜 恭 敬

 【解釋】

 走路步伐從容穩重,站立要端正;

 上門拜訪他人時,拱手鞠躬,真誠恭敬;

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

 勿 踐 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 搖 髀

 【解釋】

 進門時不要踩在門檻上,站立不要歪斜;

 坐的時候不可以伸出兩腿,腿不可抖動;

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

 緩 揭 簾 勿 有 聲 寬 轉 彎 勿 觸 稜

 【解釋】

 進入房間時,揭簾子、開關門的動作輕緩,不要發出聲響;

 在室內行走,寬處轉彎,不要撞到物品的稜角,以免受傷;

 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

 執 虛 器 如 執 盈 入 虛 室 如 有 人

 【解釋】

 拿著空的器具,要像裡面裝滿東西一樣,

 小心謹慎以防跌倒或打破;

 進入無人的房間,也要像有人在一樣,不可以隨便;

 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

 事 勿 忙 忙 多 錯 勿 畏 難 勿 輕 略

 【解釋】

 做事不要慌慌張張,忙中容易出錯;

 不要畏懼困難,不可草率行事。

 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

 斗 鬧 場 絕 勿 近 邪 僻 事 絕 勿 問

 【解釋】

 打斗、賭博、色情等不良場所,絕對不要接近;

 對邪惡的事情,不要好奇過問;

 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

 將 入 門 問 孰 存 將 上 堂 聲 必 揚

 【解釋】

 將要入門之前,應先問:“有人在嗎?”

 進入客廳之前,應先提高聲音,

 讓屋裡的人知道有人來了;

 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

 人 問 誰 對 以 名 吾 與 我 不 分 明

 【解釋】

 屋裡的人問:“是誰呀?”,應該回答名字;

 若回答:“是我”,讓人無法分辨是誰;

 yòn grén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

 用 人 物 須 明 求 倘 不 問 即 為 偷

 【解釋】

 借用別人的物品,要明著向人請求、征得同意;

 沒有征得同意,擅自取用是偷竊行為;

 jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

 借 人 物 及 時 還 後 有 急 借 不 難

 【解釋】

 借人物品,及時歸還;

 以後若有急用,再借不難;

 xìn

 【信】

 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

 凡 出 言 信 為 先 詐 與 妄 奚 可 焉

 【解釋】開口說話,誠信為先;欺騙和胡言亂語,不可使用;

 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

 話 說 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧

 【解釋】

 話多不如話少;

 說話事實求是,不要妄言取巧;

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

 奸 巧 語 穢 污 詞 市 井 氣 切 戒 之

 【解釋】

 不要講奸邪取巧的話語、下流骯髒的詞語;

 勢利市井之氣,千萬都要戒之;

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

 見 未 真 勿 輕 言 知 未 的 勿 輕 傳

 【解釋】

 沒有得知真相之前,不要輕易發表意見;

 不知道真相的傳言,不可輕信而再次傳播;

 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

 事 非 宜 勿 輕 諾 苟 輕 諾 進 退 錯

 【解釋】

 對不合理的要求,不要輕易答應;

 如果輕易答應,就會使自己進退兩難;

 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

 凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾 勿 模 糊

 【解釋】

 說話時吐字清楚,語速緩慢;

 說話不要太快、吐字模糊不清;

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

 彼 說 長 此 說 短 不 關 己 莫 閒 管

 【解釋】

 不要當面說別人的長處,背後說別人的長短;

 不關自己的是非,不要無事生非;

 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 見 人 善 即 思 齊 縱 去 遠 以 漸 跻

 【解釋】

 看見他人的善舉,要立即學習看齊;

 縱然能力相差很遠,也要努力去做,逐漸趕上;

 jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 見 人 惡 即 內 省 有 則 改 無 加 警

 【解釋】

 看見別人的缺點或不良行為,要反省自己;

 有則改之,無則加以警惕;

 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

 唯 德 學 唯 才 藝 不 如 人 當 自 砺

 【解釋】

 唯有品德才學可以與人相比,

 不如別人,應當自我激勵,修養德才;

 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

 若 衣 服 若 飲 食 不 如 人 勿 生 戚

 【解釋】

 若是穿著飲食不如他人,不要攀比生氣;

 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

 聞 過 怒 聞 譽 樂 損 友 來 益 友 卻

 【解釋】

 如果聽到別人的批評就生氣,

 聽到別人的稱贊就歡喜,壞朋友就會來找你,

 良朋益友就會離你而去;

 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 聞 譽 恐 聞 過 欣 直 諒 士 漸 相 親

 【解釋】

 聽到他人的稱贊,唯恐過譽;

 聽到別人的批評,欣然接受,

 良師益友就會漸漸和你親近;

 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

 無 心 非 名 為 錯 有 心 非 名 為 惡

 【解釋】

 不是有心故意做錯的 ,稱為過錯;

 若是明知故犯的,便是罪惡。

 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

 過 能 改 歸 於無 倘 掩 飾 增 一 辜

 【解釋】

 知錯改過,錯誤就會消失;

 如果掩飾過錯,就是錯上加錯;

 fàn ài zhòng

 【泛愛眾】

 fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài

 凡 是 人 皆 須 愛 天 同 覆 地 同 載

 【解釋】

 凡是人類,皆須相親相愛;

 因為同頂一片天,同住地球上;

 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

 行 高 者 名 自 高 人 所 重 非 貌 高

 【解釋】

 德行高尚者,名聲自然崇高;

 人們敬重他,並非他的容貌外表好;

 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

 才 大 者 望 自 大 人 所 服 非 言 大

 【解釋】

 大德大才者,威望自然高大;

 人們佩服他,並非他會說大話;

 yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

 己 有 能 勿 自 私 人 所 能 勿 輕 訾

 【解釋】

 自己有能力,不要自私自利,要幫助別人;

 他人有能力,不要嫉妒,應當欣賞學習;

 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

 勿 谄 富 勿 驕 貧 勿 厭 故 勿 喜 新

 【解釋】

 不要獻媚巴結富有的人,也不要在窮人面前驕傲自大;

 不要喜新厭舊;

 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

 人 不 閒 勿 事 攪 人 不 安 勿 話 擾

 【解釋】

 別人正在忙碌,不要去打擾;

 別人心情不好,不要用閒言閒語去打擾;

 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

 人 有 短 切 莫 揭 人 有 私 切 莫 說

 【解釋】

 別人的短處,切記不要去揭短;

 別人自私自利,切記不要去評說;

 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

 道 人 善 即 是 善 人 知 之 愈 思 勉

 【解釋】

 贊美他人的善行就是行善;

 別人聽到你的稱贊,就會更加勉勵行善;

 yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

 揚 人 惡 即 是 惡 疾 之 甚 禍 且 作

 【解釋】

 贊揚他人的惡行,就是在做惡事;

 對別人過分指責批評,會給自己招來災禍;

 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

 善 相 勸 德 皆 建 過 不 規 道 兩 虧

 【解釋】

 互相勸善,德才共修;

 有錯不能互相規勸,兩個人的品德都會虧欠。

 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

 凡 取 與 貴 分 曉 與 宜 多 取 宜 少

 【解釋】

 取得或給予財物,貴在分明,該取則取,該予則予;

 給予宜多,取得宜少;

 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

 將 加 人 先 問 己 己 不 欲 即 速 已

 【解釋】

 要求別人做的事情,先反省問自己願不願意做,

 自己不願意做的事情,應立刻停止要求,不要強求別人去做;

 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

 恩 欲 報 怨 欲 忘 抱 怨 短 報 恩 長

 【解釋】

 欲報答別人的恩情,就要忘記對別人的怨恨;

 應該短期抱怨、長期報恩;

 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

 待 婢 僕 身 貴 端 雖 貴 端 慈 而 寬

 【解釋】

 對待婢女和僕人,自己要品行端正、以身作則;

 雖然品行端正很重要,但是仁慈寬厚更可貴;

 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

 勢 服 人 心 不 然 理 服 人 方 無 言

 【解釋】

 仗勢逼迫別人服從,對方難免口服心不服;

 以理服人,別人才會心悅誠服。

 qīn rén

 【親仁】

 tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

 同 是 人 類 不 齊 流 俗 眾 仁 者 希

 【解釋】

 同樣是人,善惡正邪,心智高低,良莠不齊;

 流於世俗的人眾多,仁義博愛的人稀少;

 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

 果 仁 者 人 多 畏 言 不 諱 色 不 媚

 【解釋】

 如果有一位仁德的人出現,大家自然敬畏他;

 他直言不諱,不會查色獻媚;

 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

 能 親 仁 無 限 好 德 日 進 過 日 少

 【解釋】

 能夠親近有仁德的人,向他學習,是無限好的事情;

 他會使我們的德行與日俱增,過錯逐日減少;

 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

 不 親 仁 無 限 害 小 人 進 百 事 壞

 【解釋】

 不肯親近仁義君子,就會有無窮的禍害;

 奸邪小人就會趁虛而入,影響我們,

 導致整個人生的失敗。

 yú lì xué wén

 【余力學文】

 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

 不 力 行 但 學 文 長 浮 華 成 何 人

 【解釋】

 不能身體力行入則孝、出則悌、謹而信、泛愛眾、而親仁,

 縱有知識,也只是增長自己華而不實的習氣,

 變成一個不切實際的人;

 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

 但 力 行 不 學 文 任 己 見 昧 理 真

 【解釋】

 只是身體力行,不肯讀書學習,

 就容易依著自己的偏見做事,也會看不到真理;

 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

 讀 書 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要

 【解釋】

 讀書的方法有三到:眼到、口到、心到,三者缺一不可;

 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

 方 讀 此 勿 慕 彼 此 未 終 彼 勿 起

 【解釋】

 做學問要專一,不能一門學問沒搞懂,又想搞其他學問;

 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

 寬 為 限 緊 用 功 工 夫 到 滯 塞 通

 【解釋】

 讀書計劃要有寬限,用功要加緊;

 用功到了,學問就通了;

 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

 心 有 疑 隨 札 記 就 人 問 求 確 義

 【解釋】

 不懂的問題,記下筆記,就向良師益友請教,求的正確答案;

 fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

 房 室 清 牆 壁 淨 幾 案 潔 筆 硯 正

 【解釋】

 房間整潔,牆壁干淨,書桌清潔,筆墨整齊;

 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

 墨 磨 偏 心 不 端 字 不 敬 心 先 病

 【解釋】

 墨磨偏了,心思不正,寫字就不工整,心緒就不好了。

 liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù

 列 典 籍 有 定 處 讀 看 畢 還 原 處

 【解釋】

 書架取書,讀完之後,放歸原處;

 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

 雖 有 急 卷 束 齊 有 缺 壞 就 補 之

 【解釋】

 雖有急事,也要把書本收好再離開,有缺損就要修補;

 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

 非 聖 書 屏 勿 視 敝 聰 明 壞 心 志

 【解釋】

 不良書刊,摒棄不看,以免蒙蔽智慧和壞了心志。

 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

 勿 自 暴 勿 自 棄 聖 與 賢 可 馴 致

 【解釋】

 遇到挫折,不要自暴自棄,通過身體力行聖賢的訓誡,

 就可以達到聖賢的境界。

轉自台灣學佛網 http://www.xuefo.tw